Algemene gebruiksvoorwaarden


Gebruiksvoorwaarden


De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de volgende bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen, vragen wij u geen gebruik te maken van deze website. Deze website werd ontwikkeld door BASF SE (hierna "BASF") en wordt beheerd door deze onderneming. Wij behouden ons het recht voor, deze Website en de algemene gebruiksvoorwaarden, onze algemene voorwaarden en onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden deels te wijzigen en/of de uitvoering ervan stop te zetten. Dergelijke wijzigingen mogen wij naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving doorvoeren. Daarom vragen we u om bij uw volgende bezoek aan deze Website opnieuw de Gebruiksvoorwaarden door te nemen en kennis te nemen van eventuele aangebrachte wijzigingen.


Afstand van gebruik en genot


Alle in deze Website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn de exclusieve eigendom van BASF. Het gebruik hiervan is toegestaan onder voorbehoud dat alle kopieën van deze informatie voorzien zijn van de betreffende aanduiding van auteursrecht, dat deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, dat de informatie op geen enkele wijze inhoudelijk gewijzigd wordt en dat alle afbeeldingen afkomstig van de Website uitsluitend in combinatie met de begeleidende tekst worden gebruikt.


Handelsmerken en auteursrechten


Alle op deze Website vermelde handelsmerken zijn eigendom van BASF, tenzij anders is aangegeven of op enige andere wijze is op te maken dat het een recht van een derde betreft. Ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht, het merkenrecht of andere industriële-eigendomsrechten.


Beperkte aansprakelijkheid


BASF heeft de informatie op deze Website uit interne en externe bronnen naar eer en geweten met professionele zorgvuldigheid samengesteld. Wij doen ons best om deze informatie continu verder uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze Website heeft uitsluitend tot doel BASF en zijn producten en diensten voor te stellen. Derhalve beweren of garanderen we niet, noch expliciet, noch stilzwijgend, en zijn we er op geen enkele manier aansprakelijk voor dat de informatie op deze Website volledig, juist en tijdig is. Houd er rekening mee dat deze informatie op de dag van publicatie actueel was, maar nu reeds verouderd kan zijn. Daarom raden we u aan om alle informatie die u op deze Website vindt, te controleren alvorens deze in welke vorm dan ook te gebruiken. Het advies op deze Website dient u te allen tijde zelf te controleren - in het bijzonder met onze veiligheidsinformatiebladen en technische informatie – net zoals u dient te controleren of onze producten geschikt zijn voor de bedoelde processen en doeleinden. Mocht u behoefte hebben aan advies of aanwijzingen aangaande onze producten of diensten, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Gebruikers van deze Website verklaren ermee in te stemmen dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot deze Website en de inhoud ervan. BASF en eventuele bij het schrijven, maken of doorgeven van deze Website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de toegang tot, het niet kunnen verkrijgen van toegang tot, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze Website of als gevolg van het gegeven dat u vertrouwd hebt op informatie die op deze Website is opgenomen.


Websites van derde verkopers/links


Deze Website bevat ook links of verwijzingen naar websites van derden. De opname van dergelijke links betekent niet dat BASF de inhoud van de betreffende websites onderschrijft. Ook aanvaardt BASF geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites, en geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van de inhoud ervan, in welke vorm dan ook. BASF biedt geen garanties dat de links telkens informatie van dezelfde kwaliteit bieden. Links naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruikers van deze Website. De gebruikers bezoeken dergelijke websites op eigen risico. Onze selectie van links dient gebruikers op generlei wijze te beperken op de gekoppelde pagina's.


Door u verstrekte gegevens


De gebruiker van deze Website draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij aan BASF toestuurt, en is er tevens verantwoordelijk voor dat met deze gegevens geen rechten van derden worden geschonden. De gebruiker gaat akkoord dat BASF deze informatie opslaat en voor statistische evaluaties of andere genoemde, zakelijke doeleinden gebruikt, voor zover het niet om persoonsgegevens gaat, die verder gaan dan bestandsgegevens of gebruiksgegevens in de zin van §§ 14 en 15 van de Duitse Telemediengesetz. BASF is meer bepaald gerechtigd de inhoud van dergelijke berichten, inclusief ideeën, uitvindingen, blauwdrukken, technieken en deskundigheid die erin zijn vervat voor allerhande doeleinden te gebruiken, zoals de ontwikkeling, de productie en/of verkoop van producten of diensten, en om die informatie te reproduceren en zonder beperkingen aan derden ter beschikking te stellen.


Internationale gebruikers


Deze Website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door BASF in Ludwigshafen (Duitsland). De Website is bedoeld voor internationaal gebruik. BASF garandeert niet dat de in deze Website gepresenteerde informatie ook juist is voor plaatsen buiten België, en evenmin dat de producten en diensten in dezelfde vorm, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn. Indien u deze Website oproept of er inhoud van downloadt, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u handelt in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. De producten die op deze Website worden vermeld, kunnen in verschillende landen uiteenlopende formaten/verpakkingsvolumes, etiketteringen of kenmerken hebben. In de Verenigde Staten worden de activiteiten van BASF uitgevoerd door BASF Corporation. Klanten in de Verenigde Staten van Amerika worden verzocht contact op te nemen met een van deze bedrijven.


Verkoop van BASF-producten


De verkoop van onze producten gebeurt op basis van onze huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.


Toepasselijk recht


Alle in verband met de website of het gebruik ervan optredende rechtsvorderingen of processen vallen onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de regelingen van het internationaal privaatrecht en de uniforme wet inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken op grond van het Haags Koopverdrag van 1 juli 1964 en van het VN-Koopverdrag van 11 april 1980.