Privacyverklaring


Deze website (hierna de "Website") wordt ter beschikking gesteld door BASF GmbH (hierna "ons/onze" of "wij/we"). Hieronder informeren wij u over de details van de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van de app.
 

Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is 

BASF Digital Farming GmbH

Im Zollhafen 24

50678 Köln, Duitsland


A. Omgang met persoonsgegevens


Hierna geven wij u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van deze Website.

 

I. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van gegevens

1. De Website bezoeken

 

Als u onze dienst oproept, verzendt uw browser/eindapparaat afhankelijk van de techniek bepaalde gegevens naar onze webserver om u de door u opgeroepen informatie ter beschikking te stellen. Om uw toegang tot de Website te faciliteren, worden de volgende gegevens verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van toegang
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • besturingssysteem en de gebruikersinterface ervan
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • overgedragen gegevensvolume
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser, taalinstellingen en versie van de browsersoftware

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang, u onze dienst te kunnen aanbieden en de IT-veiligheid te waarborgen. Om ons gerechtvaardigde belang met betrekking tot onze IT-veiligheid te behartigen, slaan wij deze gegevens 3 maanden op om in geval van niet-toegestane toegangen dan wel pogingen tot toegang tot servers alhier deze tot persoonsgegevens te herleiden.

 

2. Gebruik van cookies

 • Wat zijn cookies? 

  Deze Website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw eindapparaat worden geplaatst. Cookies speichern bestimmte Informationen (z.B. Cookies slaan bepaalde informatie op (bijv. de taal van uw voorkeur of pagina-instellingen) die door uw browser bij een nieuw bezoek aan de website aan ons kan worden teruggestuurd (afhankelijk van de levensduur van het cookie).

 • Welke cookies gebruiken wij?

  Wij maken onderscheid tussen twee categorieën van cookies:(1) noodzakelijke cookies zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn en (2) optionele cookies ten behoeve van websiteanalyse en marketing. In de volgende tabellen beschrijven wij de op deze website gebruikte cookies in detail. De rechtsgrond voor het gebruik van de noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigde belang bij de integriteit en veiligheid van de website en de mogelijkheid voor het beschikbaar stellen van bijzondere functionaliteiten. De rechtsgrond voor het gebruik van optionele cookies is uw toestemming. Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal een banner verschijnen, waarin u om uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming geeft, zullen wij een cookie op uw computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang de cookie actief is.

 • Hoe u de cookie-instellingen kunt beheren
  Onder de link Cookie Settings (Cookie-instellingen) kunt u uw cookie-instellingen aanpassen en wijzigen. Daar hebt u bovendien de mogelijkheid om uw toestemming voor reeds ingestelde cookies in te trekken.

 

3. Geïntegreerde YouTube-video's


a. Gegevensverwerking 

Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons onlineaanbod, die op het YouTube-platform zijn opgeslagen en vanaf onze website direct afspeelbaar zijn. YouTube is een dienst van Google LLC. De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide privacymodus", dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Tegelijkertijd wordt alleen een door onze eigen webserver geladen voorbeeld getoond. 

Pas als u de video's afspeelt, worden de gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. De gegevensoverdracht vindt plaats, of er nu een YouTube-gebruikersaccount beschikbaar wordt gesteld waarmee u bent ingelogd, of niet. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.  

 

b. Doelstellingen en rechtsgrondslagen 

Wij gebruiken op onze website dergelijke plug-ins van YouTube om op een eenvoudige manier video's te kunnen presenteren. 

De rechtsgrond voor de verwerking van deze plug-ins is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 pag. 1 letter a AVG. U geeft deze toestemming door op de "Play-knop" in de voorbeeldweergave te klikken.  

In geval van toestemming hebt u het recht deze op elk moment te herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking wordt beïnvloed.  

 

c. Meer informatie 

Meer informatie over gegevensverwerking, met name ook over de rechtsgrond en de opslagduur door YouTube, vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder (https://policies.google.com/privacy) en in de privacybanner op het YouTube-platform. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten, een derde land zonder adequaat niveau van gegevensbescherming.


4. Externe diensten en content op onze Website

 

Unsere Website verwendet keine Mechanismen, mit denen beim Besuch unserer Website automatisch Informationen an die Anbieter von Social Media-Diensten fließen. 
 

Weiterleitungen zu Anbietern von Social Media-Diensten wie Youtube, Facebook, Twitter und Instagram erfolgen ausschließlich via Link, so dass Daten über Ihren Besuch auf unserer Website oder auf Ihrem Endgerät vorhandene Daten an die jeweiligen Anbieter erst bei einer bewussten Nutzung des Links übertragen werden. 


II. Doorgifte van gegevens voor de verwerking in onze opdracht


Voor de verwerking van uw gegevens zetten wij deels gespecialiseerde dienstverleners in. Onze dienstverleners worden zorgvuldig door ons uitgekozen en regelmatig gecontroleerd. Zij verwerken persoonsgegevens alleen in onze opdracht en strikt volgens onze instructies op basis van desbetreffende verwerkersovereenkomsten.
 

Für das Hosting unseres Dienstes nutzen wir die Cloud Dienste von Adobe, 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704 .

Für die Analyse Ihrer Nutzungsdaten setzen wir die Services von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ein. 


III. Verwerking van gegevens buiten de EU/EER


Uw gegevens worden ook in landen buiten de Europese Unie ('EU') of de Europese Economische Ruimte ('EER') verwerkt. Houd er rekening mee dat niet in alle derde landen een door de Europese Commissie erkend passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Für Datenübermittlungen in Drittländer, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau besteht, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z. B. durch eine Selbst-Zertifizierung des Empfängers für das EU-US-Privacy Shield oder die Vereinbarung sogenannter EU Standardvertragsklauseln der Europäischen Union mit dem Empfänger) bzw. eine ausdrückliche Einwilligung unserer Nutzer vorliegt.
 

U kunt een kopie van de concreet toepasselijke of overeengekomen regelingen voor het waarborgen van het passende niveau van gegevensbescherming verkrijgen. Maak hiertoe gebruik van de gegevens in deel C.


IV. Opslagduur van uw persoonsgegevens

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Zwecke der ursprünglichen Erhebung der Daten erforderlich ist. 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor de verzending van onze newsletter vindt plaats tot aan het tijdstip van de intrekking van uw toestemming.


B. Informatie over uw rechten


Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving beschikt u over de volgende rechten:

 

Het recht van inzage
in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en in andere specifieke informatie (bijv. informatie die in deze privacyverklaring wordt genoemd), alsmede het recht op een kopie van deze gegevens;


Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u recht op rectificatie;


Op grond van het zgn. 'recht op vergetelheid' kunt u de wissing van uw persoonsgegevens verlangen, tenzij er een bewaarplicht bestaat. Het recht op gegevenswissing is geen recht zonder uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen of als deze verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;


Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Dieses Recht umfasst die Einschränkung der Nutzung oder der Art und Weise der Nutzung. Dieses Recht ist auf bestimmte Fälle beschränkt und besteht insbesondere, wenn: (a) die Daten unrichtig sind; (b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen; (c) wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Als de verwerking beperkt is, mogen wij de gegevens blijven opslaan, maar niet gebruiken. Wij hanteren een lijst met personen die het recht op beperking van de verwerking hebben uitgeoefend, om deze beperking te kunnen waarborgen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
Dit recht houdt in dat wij uw persoonsgegevens voor zover technisch mogelijk in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat voor uw eigen doeleinden doorzenden;

 

Om redenen van uw persoonlijke situatie hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking in het algemeen belang of op grond van een evenwichtige afweging van belangen, inclusief het aanmaken van profielen, wordt uitgevoerd. Als u bezwaar hebt gemaakt zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Voor zover wij uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden verwerken, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor het aanmaken van profielen, voor zover dit onderwerp van dergelijke directmarketingactiviteiten is.


 Recht auf Unterrichtung:

Sie haben das Recht, in klarer und einfach verständlicher Sprache unterrichtet zu werden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten; und


Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung:
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung gegeben haben, haben Sie das jederzeitige Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking onverlet.


Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dient u zich met uw verzoek te wenden tot de in deel C genoemde contactpersoon..


C. Kontakt


Gelieve alle vragen die u zou hebben in verband met gegevensbescherming te richten tot data-protection.eu@basf.com of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:
 

Ms Alexandra Haug

EU Data Protection Officer

BASF SE

D-67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@basf.com


D. Anpassung der Datenschutzerklärung


Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. Updates van deze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan, deze pagina regelmatig te bezoeken om u over mogelijk uitgevoerde updates te laten informeren.
 

Stand: August  2020