Všeobecné podmínky používání


Podmínky používání


Přístup k těmto webovým stránkám podléhá níže stanoveným ustanovením. Jestliže s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky. Tyto webové stránky byly vyvinuty společností BASF SE (dále jen BASF) a tento podnik je také spravuje. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky a všeobecné podmínky jejich používání, naše všeobecné obchodní podmínky a také naše všeobecné prodejní a dodací podmínky zcela nebo zčásti změnit nebo jejich provoz zastavit. Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny můžeme provést kdykoli podle svého uvážení a bez předchozího oznámení. Proto vás prosíme, abyste si tyto podmínky při vaší příští návštěvě webových stránek znovu přečetli a vzali na vědomí jejich případné změny nebo doplňky.


Přenechání používání


Veškeré informace, dokumenty a vyobrazení zveřejněné na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím společnosti BASF. Tyto materiály smí být používány pouze pod tou podmínkou, že na všech kopiích bude uvedena odpovídající poznámka o autorských právech, že tyto informace budou určeny výhradně k soukromým účelům a nebudou využívány komerčně, že tyto informace nebudou žádným způsobem pozměňovány a veškerá vyobrazení převzatá z webových stránek budou použita výhradně se souvisejícím textem.


Značky a autorská práva


Všechny značky uvedené na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti BASF, ledaže by byly označeny jako práva jiných osob nebo ledaže by byly jako takové jiným způsobem rozpoznatelné. Jakékoli neoprávněné použití těchto značek nebo jiných materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv ke značce nebo jiných ochranných práv.


Omezení platnosti ručení


Společnost BASF poskytuje informace na těchto webových stránkách z interních a externích zdrojů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s profesionální péčí. Usilujeme o neustálé rozšiřování a aktualizaci této nabídky informací. Informace na těchto webových stránkách slouží pouze k zobrazení společnosti BASF a jejích produktů a služeb. Nepřebíráme však žádnou záruku ani garanci (ani výslovnou, ani předpokládanou) vztahující se ke úplnosti nebo správnosti informací obsažených na těchto webových stránkách. Mějte na paměti, že tyto informace byly v den jejich zveřejnění aktuální, nyní ale již mohou být zastaralé. Z tohoto důvodu vám doporučujeme prověřit si všechny informace, které obdržíte na těchto webových stránkách, dříve, než je použijete jakýmkoli způsobem. Poradenství na těchto webových stránkách vás nezbavuje povinnosti ověřit si naše aktuální poradenské informace – zejména naše bezpečnostní datové listy a technické informace – a naše produkty z hlediska jejich vhodnosti k zamýšleným procesům a účelům. Pokud byste potřebovali zvláštní rady nebo pokyny ohledně našich výrobků nebo služeb, ihned se na nás obraťte. Uživatelé těchto webových stránek vyjadřují, že jsou srozuměni s tím, že k webovým stránkám a jejich obsahům přistupují na vlastní nebezpečí. Ani společnost BASF, ani jiné osoby, které jsou zapojeny do vytváření, produkce nebo zprostředkování těchto webových stránek, neručí za škody nebo úrazy, které mohou vzniknout na základě přístupu nebo nemožnosti přístupu nebo z používání či nemožnosti používat tyto webové stránky, nebo na základě té okolnosti, že se spoléháte na některou informaci obsaženou na těchto webových stránkách.


Webové stránky jiných poskytovatelů/odkazy k nim


Tyto webové stránky obsahují také linky nebo odkazy na webové stránky jiných osob. Tyto odkazy k webovým stránkám jiných osob nepředstavují žádný souhlas společnosti BASF s jejich obsahem. BASF dále nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost nebo obsah takových webových stránek a nepřebírá žádnou záruku za škody nebo úrazy, které mohou vzniknout na základě používání (jakéhokoli druhu) těchto obsahů. Společnost BASF nepřebírá žádnou záruku, že odkazy budou nabízet informace v nezměněné a stálé kvalitě. Odkazy k jiným webovým stránkám jsou uživatelům těchto webových stránek poskytovány pouze k jejich pohodlí. Využití spojení s takovými webovými stránkami se děje výhradně na vlastní nebezpečí uživatele. Výběr odkazů nemá uživatele v žádném případě omezovat jen na informace propojených stránek.


Vámi poskytnuté informace


Uživatel těchto webových stránek odpovídá v plném rozsahu za všechny informace, které zašle společnosti BASF, a to z hlediska obsahu, tak i z hlediska jejich správnosti, a odpovídá za to, že nijak neporušují práva jiných osob. Uživatel je srozuměn s tím, že společnost BASF předmětné informace uloží a použije ke statistickým vyhodnocením nebo k jiným uvedeným obchodním účelům, pokud se nejedná o osobní údaje, které přesahují kmenové údaje nebo uživatelské údaje ve smyslu §§ 14 a 15 německého zákona o telekomunikačních médiích (TMG). Společnost BASF je zejména oprávněná využívat obsah takových sdělení včetně nápadů, vynálezů, koncepcí, techniky nebo know-how, které jsou v nich obsaženy, k jakémukoli účelu včetně vývoje, výroby nebo prodeje výrobků nebo služeb a předmětné informace rovněž reprodukovat a neomezeně zpřístupňovat jiným osobám.


Mezinárodní uživatelé


Tyto webové stránky kontroluje, provozuje a udržuje společnost BASF se sídlem v Ludwigshafen (Německo). Jsou určeny k mezinárodnímu využívání. Společnost BASF nepřebírá žádnou záruku za to, že předmětné informace prezentované na těchto webových stránkách jsou správné na celém světě, zejména ne za to, výrobky a služby budou k dispozici ve stejném provedení, velikosti a za stejných podmínek. Pokud tyto webové stránky vyvoláte nebo si budete stahovat jejich obsahy, sami odpovídáte za to, aby takové jednání bylo v souladu s místními zákony platnými v místě vašeho pobytu. Výrobky, které jsou zmiňovány na těchto webových stránkách, mohou mít v různých zemích rozličné nádoby/zásobníky/velikosti balení, nápisy a označení. V USA odpovídá za související obchodní činnost společnost BASF Corporation. Zákazníky v USA prosíme, aby se obraceli na některou z jejích poboček.


Prodej výrobků BASF


Prodej našich výrobků probíhá v souladu s našimi aktuálními všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami.


Rozhodné právo


Jakékoli právní nároky nebo procesy vzniklé ve spojení s webovými stránkami nebo jejich používáním podléhají ustanovením zákonů Spolkové republiky Německo s výjimkou ustanovení mezinárodního soukromého práva a jednotného zákona o mezinárodní koupi movitých věcí na základě Haagské dohody o obchodním právu ze dne 01.07.1964 a dohody OSN o obchodním právu ze dne 11.04.1980.

Copyright © BASF SE