Zásady ochrany osobních údajů


Tuto webovou stránku (dále „webová stránka“) poskytuje společnost BASF Digital Farming GmbH (dále „my“). Zde najdete informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s touto naší webovou stránkou.

Správce údajů: 
 

BASF Digital Farming GmbH

Im Zollhafen 24

50678 Köln, Germany

 

 

A. Nakládání s osobními údaji


V dalším textu je popsáno, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když používáte tuto webovou stránku.
 

I. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
 

1. Návštěva webové stránky


Když navštívíte naši webovou stránku, musí váš prohlížeč/zařízení z technických důvodů přenést určitá data na náš webový server, aby vám mohla být poskytnuta informace, kterou požadujete. Abyste mohli tuto webovou stránku použít, shromažďují se, na krátkou dobu ukládají a používají následující údaje:

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • operační systém a jeho rozhraní
 • stav přístupu/kód stavu HTTP
 • objem přenesených dat
 • webová stránka, kde požadavek vznikl
 • prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na tom, abychom vám mohli nabízet své služby a zaručit zabezpečení informačních technologií (IT). K ochraně našeho oprávněného zájmu na zabezpečení IT, uchováváme tyto údaje po dobu […], abychom v případě neoprávněného přístupu nebo pokusu o neoprávněný přístup k lokálním serverům mohli zahájit sledování osobních údajů.
 

2. Použití souborů cookie

 • Definice souboru cookie

  Na této webové stránce používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá v paměti vašeho zařízení. V souborech cookie jsou uloženy určité informace (např. váš preferovaný jazyk nebo nastavení stránky), které nám váš prohlížeč může znovu předat při vaší další návštěvě webové stránky (v závislosti na době trvání tohoto souboru cookie).

 • Jaké soubory cookie používáme
  Rozlišujeme dvě skupiny souborů cookie: (1) nezbytné soubory cookie, bez kterých by naše webová stránka fungovala jen omezeně, a (2) volitelné soubory cookie, které slouží k analýze webové stránky a k marketingu. Následující tabulka podrobně popisuje soubory cookie použité na této webové stránce. Právním základem pro použití nezbytných souborů cookie je náš oprávněný zájem na zajištění integrity a zabezpečení této webové stránky a na poskytování speciálních funkcí. Právním základem pro použití volitelných souborů cookie je váš souhlas. Při vaší první návštěvě naší webové stránky se na ní zobrazí lišta se žádostí o váš souhlas s použitím volitelných souborů cookie. Pokud souhlas udělíte, uložíme na váš počítač soubor cookie a po dobu trvání tohoto souboru se tato lišta již znovu nezobrazí.
 • Správa nastavení souborů cookie
  Své nastavení souborů cookie můžete určit a měnit po kliknutí na odkaz na nastavení souborů cookie. Na této stránce můžete také svůj souhlas s libovolnými již nastavenými soubory cookie odvolat.
   

3. Vložená videa ze serveru YouTube


a. Zpracování osobních údajů 

Do naší webové stránky jsme vložili videa ze serveru YouTube, přičemž tato videa jsou uložena na platformě YouTube, ale lze je přehrát přímo na naší webové stránce. YouTube je služba poskytovaná společností Google LLC. Všechna tato videa jsou do stránky vložena v režimu rozšířené ochrany soukromí, což znamená, že když je nepřehrajete, nepředávají se na server YouTube žádné údaje o vás jako uživateli. Navíc se zobrazuje pouze obrázek náhledu načtený naším webovým serverem. 

Dokud nezačnete tato videa přehrávat, nepředávají se žádné údaje. V takovém případě pak nemáme kontrolu nad přenosem údajů. Předávání údajů probíhá bez ohledu na to, zda jste přihlášeni prostřednictvím uživatelského účtu YouTube, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Když jste přihlášeni ke službě Google, vaše údaje budou připsány přímo na váš účet.  

 

b. Účel a právní základ 

Na naší webové stránce používáme moduly plug-in serveru YouTube k tomu, abychom vám mohli jednoduše předkládat videa. 

Právním základem pro zpracování těchto modulů plug-in je váš souhlas podle bodu 1(a) odstavce 1 článku 6 nařízení GDPR. Svůj souhlas udělujete kliknutím na tlačítko „Přehrát“ na náhledu.  

Po udělení souhlasu máte právo jej kdykoli odvolat, čímž nebude dotčena legitimita zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.  

 

c. Další informace 

Další informace o zpracování osobních údajů – zejména právní základ a doba uchování těchto údajů službou YouTube – jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy) a na liště ochrany soukromí na platformě YouTube. V těchto informačních zdrojích je uveden rovněž podrobnější popis vašich práv a možných nastavení ochrany vašich osobních údajů. 

Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA, což je třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. .


4. Externí služby a obsah na naší webové stránce


Naše webová stránka nepoužívá žádné mechanismy, které automaticky odesílají informace poskytovatelům služeb sociálních sítí při vaší návštěvě na ní. 

K odeslání dat do služeb sociálních sítí, jako jsou YouTube, Facebook, Twitter a Instagram, dochází pouze prostřednictvím odkazů. To znamená, že údaje o vaší návštěvě na naší webové stránce, případně data na vašem zařízení se těmto poskytovatelům neodešlou, pokud úmyslně nekliknete na příslušný odkaz.


II. Předávání údajů ke zpracování naším jménem


Ke zpracování vašich údajů někdy využíváme specializované poskytovatele služeb. Jejich výběr provádíme pečlivě a pravidelně je kontrolujeme. Zpracování osobních údajů provádějí naším jménem a důsledně přitom dodržují naše pokyny z příslušných smluv o zpracování objednávek.

Hostování našich služeb je řešeno prostřednictvím cloudových služeb společnosti Adobe, 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, United States.

K analýze dat o vašem použití služeb využíváme služby společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.


III. Zpracování údajů mimo území EU/EHP


Vaše údaje se zpracovávají také v zemích mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP). Mějte na paměti, že ne všechny třetí země zajišťují ochranu osobních údajů na úrovni odpovídající požadavkům Evropské komise. Před předáním údajů do třetích zemí, ve kterých není zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, zajišťujeme buď to, aby příjemce nabídl odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (např. autocertifikací podle požadavků štítu EU-USA na ochranu soukromí nebo sjednáním standardních smluvních doložek EU), nebo získáme výslovný souhlas našich uživatelů.

Text konkrétních příslušných předpisů nebo sjednaných ustanovení k zajištění odpovídající ochrany osobních údajů vám můžeme poskytnout. Můžete si jej vyžádat s použitím údajů v oddílu C.


IV. Doba uchování vašich osobních údajů


Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účely, ke kterým byly původně shromážděny. 

Účelem zpracování vašich osobních údajů je to, abychom vám mohli zasílat naše bulletiny až do okamžiku odvolání vašeho souhlasu.


B. Vaše práva


Příslušná legislativa na ochranu osobních údajů vám dává následující práva:
 

Právo na přístup: Právo na informace o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme, a na určité další informace (např. informace uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů) a právo na kopii těchto údajů.
 

Právo na opravu: Jsou-li vaše osobní údaje chybné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu.
 

Právo na vymazání: Podle „práva být zapomenut“ můžete žádat o vymazání svých osobních údajů, pokud nám jejich uchování neukládá právní povinnost. Právo na vymazání není absolutní. Například máme právo vaše osobní údaje nadále zpracovávat, pokud je to nutné ke splnění našich právních povinností nebo k uplatnění, výkonu či obraně právních nároků.
 

Právo na omezení zpracování: Toto právo umožňuje omezit zpracování údajů nebo způsob jejich použití. Toto právo je omezeno na konkrétní případy a uplatní se zejména když: (a) údaje jsou nepřesné; (b) zpracování je nezákonné a vy vznesete námitku proti vymazání svých údajů; (c) údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro účely uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků. Když je zpracování omezeno, můžeme údaje nadále uchovávat, ale nikoli je používat. Za účelem naplnění tohoto práva vedeme seznam osob, které uplatnily právo na omezení zpracování údajů.
 

Právo na přenositelnost údajů: Je-li to technicky možné, máte právo obdržet osobní údaje ke svým osobním účelům ve strukturovaném běžně užívaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo vznést námitku: Máte právo vznést na základě své situace námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud se tyto údaje zpracovávají ve veřejném zájmu nebo pro sladění různých zájmů, včetně profilování. Pokud své právo vznést námitku uplatníte, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nepředložíme přesvědčivé důvody, které převáží váš zájem, nebo pokud zpracování vašich osobních údajů nebude nutné k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů k tomuto účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.


 Právo na informace:
Máte právo být s použitím jasných a srozumitelných jazykových prostředků informováni o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme.
 

Právo odvolat souhlas: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena legitimita zpracování na základě tohoto souhlasu provedeného až do okamžiku odvolání.

 

Chcete-li svá práva uplatnit, obraťte se se žádostí na kontaktní osobu uvedenou v oddílu C.


C. Kontakt


Případné dotazy ohledně ochrany osobních údajů pište na adresu data-protection.eu@basf.com nebo můžete kontaktovat naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů na adrese:

Ms. Alexandra Haug

EU Data Protection Officer

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Germany

+49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@basf.com


D. Změny zásad ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme podle potřeby aktualizovat. Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na naší webové stránce. Změny vstoupí v účinnost zveřejněním na naší webové stránce. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku kontrolovali pravidelně, a byli tak informováni o případných aktualizacích.
 

Aktualizace: srpen 2020