Bendrosios naudojimo sąlygos


Naudojimo sąlygos

Prieigą prie šios svetainės ir naudojimąsi ja reglamentuoja toliau išdėstytos sąlygos. Šia svetaine galite naudotis tik nurodę, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Šią svetainę sukūrė ir ją administruoja BASF. Mes pasiliekame teisę nutraukti šios svetainės veiklą, taip pat visiškai arba iš dalies pakeisti šią svetainę, Bendrąsias naudojimo sąlygas, Bendrąsias nuostatas ir sąlygas bei Prekybos ir pristatymo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad tokius pakeitimus galime atlikti savo nuožiūra ir iš anksto apie juos nepranešę. Todėl kitą kartą apsilankius svetainėje mes galime jūsų paprašyti dar kartą peržiūrėti sąlygas ir atkreipti dėmesį į pakeitimus ar priedus.
 

Leidimas naudoti ir gauti naudą

Visa šioje svetainėje skelbiama informacija, dokumentai ir iliustracijos priklauso tik BASF. Bet koks leidimas naudoti minėtus elementus yra suteikiamas remiantis nuostata, kad visos kopijos yra pažymimos atitinkamu pranešimu apie autorių teises; kad visa informacija yra naudojama tik asmeniniais tikslais; kad informacija nėra naudojama komerciniais tikslais; kad informacija nėra jokiais metodais keičiama ir kad visos iš svetainės gautos iliustracijos yra naudojamos tik kartu su greta pateiktu tekstu.
 

Prekių ženklai ir autorių teisės

Visi šioje svetainėje pateikiami prekių ženklai yra BASF nuosavybė, nebent pastaba ar kita suprantama forma būtų nurodyta, kad teisės į juos priklauso trečiajai šaliai. Bet koks šių prekių ženklų ar kitos medžiagos naudojimas negavus įgaliojimo yra aiškiai draudžiamas ir laikomas autorių teisių, prekių ženklams taikomų įstatymų ar kitų pramoninės nuosavybės teisių pažeidimu.
 

Ribotoji atsakomybė

BASF šioje svetainėje pateikiamą išsamią informaciją surinko iš vidinių ir išorinių šaltinių, vadovaudamasi savo žiniomis ir įsitikinimais bei laikydamasi profesinio atidumo praktikų. Mes siekiame čia pateiktą informacijos rinkinį nuolat plėsti ir naujinti. Informacija šioje svetainėje yra pateikiama vieninteliu tikslu – pristatyti BASF, jos produktus ir paslaugas. Tačiau nėra nei tiesiogiai, nei netiesiogiai pareiškiama ar užtikrinama, kad šioje svetainėje pateikiama medžiaga yra išsami ar teisinga. Atkreipkite dėmesį, kad ši informacija buvo tiksli paskelbimo dieną, tačiau šiuo metu ji gali būti pasenusi. Todėl rekomenduojame patikrinti bet kokią iš šios svetainės gautą informaciją prieš ją naudojant bet kokia forma. Šioje svetainėje pateikiami patarimai neatleidžia jūsų nuo atsakomybės patiems patikrinti naujausius patarimus, konkrečiai – saugos duomenų lapus ir techninius duomenis, ir mūsų produktus, kad įvertintumėte jų tinkamumą numatytiems procesams ir tikslams. Prireikus patarimų ar instrukcijų, susijusių su mūsų produktais ar paslaugomis, kviečiame susisiekti su mumis tiesiogiai. Šios svetainės vartotojai patvirtina sutinką, kad prieiga prie šios svetainės ir jos turiniu naudojasi savo pačių rizika. Nei BASF, nei svetainės turinio rašymo, kūrimo ar perdavimo procese dalyvavusios trečiosios šalys negali būti laikomos atsakingomis už žalą ar sužalojimus, kilusius dėl prieigos prie šios svetainės, negalėjimo pasinaudoti prieiga prie šios svetainės, naudojimusi šia svetaine, negalėjimo naudotis šia svetaine ar fakto, kad jūs pasikliovėte šioje svetainėje pateikta informacija.
 

Trečiųjų šalių tiekėjų svetainės / nuorodos

Šioje svetainėje pateikiami saitai / nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Pateikdama tokias nuorodas, BASF neišreiškia pritarimo jų turiniui. BASF taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių svetainių prieinamumo ar turinio bei nuostolių ar sužalojimų, galinčių kilti dėl jų turinio naudojimo bet kokia forma. BASF neužtikrina, kad pateiktų nuorodų puslapiuose esanti informacija yra nuosekli ir kokybiška. Nuorodos į kitas svetaines vartotojams yra pateikiamos tik siekiant patogumo. Vartotojai prieiga prie tokių svetainių naudojasi savo pačių rizika. Mūsų parinktos nuorodos jokiais būdais neapriboja vartotojų naudotis vien puslapiais, į kuriuos pateiktos nuorodos.
 

Jūsų pateikta informacija

Šios svetainės vartotojas yra visiškai atsakingas už informacijos, kurią siunčia BASF, turinį ir teisingumą bei užtikrinimą, kad ši informacija nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių. Vartotojas suteikia leidimą BASF saugoti tokią informaciją ir ją naudoti statistinės analizės tikslais ar bet kuriais kitais nurodytais verslo tikslais, nebent ši informacija apima asmens duomenis, viršijančius pagrindinių duomenų arba naudojimo duomenų aprėptį, apibrėžtą Vokietijos telemedijų akto (angl. „German Tele Media Act“, vok. „Telemediengesetz“) 14 ir 15 skyriuose. Konkrečiai, BASF turi teisę be jokių apribojimų naudoti tokių pranešimų turinį, įskaitant juose pateiktas idėjas, išradimus, planus, technikas ir praktines žinias, bet kokiu tikslu, pvz., plėtrai, produktų ar paslaugų gamybai ar formavimui ir (arba) rinkodarai, atkurti tokią informaciją ir suteikti prieigą prie jos trečiosioms šalims.
 

Tarptautiniai vartotojai

Šią svetainę tikrina, valdo ir naujina BASF, veikianti Liudvigshafene, Vokietijoje. Ji skirta naudoti tarptautiniu mastu. BASF nesuteikia garantijos, kad svetainėje pateikiami duomenys yra teisingi visame pasaulyje, ir ypač kad paslaugos ir produktai, prieinami visame pasauly, pasižymės tokia pat išvaizda, dydžiu ir bus prieinami tokiomis pat sąlygomis. Jeigu nusprendėte pasinaudoti prieiga prie šios svetainės ar atsisiųsti jos turinį, atkreipkite dėmesį, kad jums tenka atsakomybė užtikrinti, kad jūsų veiksmai atitinka taikomus vietos teisės aktus. Priklausomai nuo šalies, šioje svetainėje minimi produktai gali būti tiekiami skirtingose pakuotėse, skirtingo dydžio, jie gali būti pažymėti skirtingomis raidėmis ar žymomis. JAV verslo veiklą vykdo „BASF Corporation“. JAV esantys vartotojai turi kreiptis į vieną iš jos padalinių.
 

Prekyba BASF produktais

Mūsų produktais yra prekiaujama laikantis šiuo metu galiojančios mūsų Bendrųjų prekybos ir pristatymo sąlygų versijos.
 

Taikomi įstatymai

Bet kokie teisiniai ieškiniai ar teisinės bylos, susijusios su šia svetaine ar jos naudojimu, yra interpretuojami pagal Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymus, išskyrus atvejus, kai taikomos tarptautinės privatinės teisės nuostatos ir Hagos konvencijos nuostatos dėl 1964 m. liepos 1 d. vieningo įstatymo dėl tarptautinės prekybos prekėmis ir 1980 m. balandžio 11 d. JT prekybos konvencijos.

Autorių teisės © BASF SE