Gebruiksvoorwaarden


Voor de toegang tot en het gebruik van deze Xarvio Field Manager mobiele en desktop applicatie (deze "App") gelden de onderstaande voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden). Als u niet kunt instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, wordt u verzocht deze App niet te gebruiken. Deze App is ontwikkeld door de BASF-groep en is in licentie gegeven aan BASF Nederland B.V. (hierna: BASF) en wordt ook door dit bedrijf beheerd. Wij behouden ons het recht voor deze App op te heffen of om deze App of de onderhavige Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk te wijzigen. Dergelijke wijzigingen mogen wij naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving doorvoeren. Daarom vragen we u om bij uw volgende bezoek aan deze App opnieuw de Gebruiksvoorwaarden door te nemen en kennis te nemen van eventuele aangebrachte wijzigingen.


Commerciële voorwaarden


In 2018 wordt deze App als een proefversie gelauncht in Nederland. Na de proefperiode zal het gebruik van deze App worden aangepast om alle voordelen van de Field Manager Spray Timer en Zone Spray te ontvangen. Dit kan in de Field Manager webshop gebeuren. De betaling geeft geen rechten om deze App te gebruiken in 2019 of daarna. Om deze App na 2018 te gebruiken zal een nieuwe order en betaling noodzakelijk zijn.


Afstand van gebruik en genot


Alle in deze App gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn het exclusieve eigendom van de BASF-groep en zijn in licentie gegeven aan BASF. Het gebruik hiervan is toegestaan onder het voorbehoud dat alle kopieën van deze informatie, documenten en afbeeldingen voorzien zijn van de betreffende aanduiding van auteursrecht, dat deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd (bijv. doorverkocht), dat de informatie op geen enkele wijze inhoudelijk gewijzigd wordt en dat alle afbeeldingen afkomstig van de App uitsluitend in combinatie met de begeleidende tekst worden gebruikt.


Handelsmerken en auteursrecht


Alle in deze App vermelde handelsmerken zijn eigendom van de BASF-groep en zijn in licentie gegeven aan BASF, tenzij anders is aangegeven of op enige andere wijze is op te maken dat het een recht van een derde betreft. Ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht, het merkenrecht of andere industriële-eigendomsrechten.


Beperkte aansprakelijkheid


Deze App biedt een ondersteuningstool voor het nemen van beslissingen en is gebaseerd op waarschijnlijkheid en statistische modellen.
Wanneer de App informatie verstrekt ten behoeve van bepaalde gewassen over

  • het actuele weer en de voorspellingen,
  • veldspecifiek groeistadium,
  • resterende beschermingstijd van vorige toepassingen,
  • risicostatus ten aanzien van bepaalde insecten of gewasziektes,
  • veldspecifieke timing van spuiten,
  • veldzone specifieke taakkaarten voor gewasbeschermingsproducten en doseringen,

biedt de App een zekere waarschijnlijkheid dat een bepaald resultaat zich voordoet. Deze App biedt echter geen definitieve beoordeling. De definitieve beoordeling is uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

Houd rekening met de volgende beperkingen ten aanzien van de ondersteuningstools voor het nemen van beslissingen die door de App worden verstrekt:

De ondersteuningstools voor het nemen van beslissingen worden gegenereerd door een zeer complexe set van algoritmes. Een algoritme kan echter uiteraard niet elke bijzonderheid in elk afzonderlijk geval in aanmerking nemen. Derhalve biedt de App de best mogelijke benadering van een op maat gemaakte ondersteuningstool voor het nemen van beslissingen.

Het algoritme wordt voortdurend voorzien van nieuwe en geactualiseerde gegevens, die de basis vormen voor de ondersteuningstools voor het nemen van beslissingen. BASF stelt de gegevens naar eer en geweten en op professionele wijze samen, maar BASF kan niet de correctheid, volledigheid en tijdigheid daarvan garanderen. Fouten in een gegevensset kunnen leiden tot onbetrouwbare ondersteuningstools voor het nemen van beslissingen.

Derhalve beweren of garanderen we niet, noch expliciet, noch stilzwijgend, en is BASF er op geen enkele manier aansprakelijk voor, dat de informatie en de ondersteuningstools voor het nemen van beslissingen in deze App volledig, juist en tijdig zijn. Daarom raden we u aan om alle informatie afkomstig van deze App te controleren alvorens deze in welke vorm dan ook te gebruiken. Mocht u behoefte hebben aan adviezen of aanwijzingen aangaande onze producten of diensten, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Gebruikers van deze App verklaren ermee in te stemmen dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de App en de inhoud ervan. BASF en eventuele bij het schrijven, maken of doorgeven van deze App betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van de toegang tot, het niet kunnen verkrijgen van toegang tot, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze App, of voor schade of letsel als gevolg van het gegeven dat u vertrouwd hebt op informatie die in deze App is opgenomen.


Websites van derdenverkopers/links


In deze App zijn links/verwijzingen naar websites van derden opgenomen. De opname van dergelijke links betekent niet dat BASF de inhoud van de betreffende websites onderschrijft. Ook aanvaardt BASF geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites, en geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van de inhoud ervan, in welke vorm dan ook. BASF biedt geen garanties aangaande de kwaliteit van de informatie op internetpagina's waarnaar links zijn opgenomen. Links naar websites zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruikers van deze App. De gebruikers bezoeken dergelijke websites op eigen risico. Onze selectie van links dient gebruikers er op.


Door gebruikers verstrekte gegevens


Gebruikers van deze App dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid en wettigheid van gegevens die zij aan BASF toesturen, en zijn er tevens verantwoordelijk voor dat in verband met deze gegevens geen rechten van derden worden geschonden.

De gebruiker erkent en komt overeen dat BASF de door gebruikers verstrekte gegevens, zoals gewassen, geplante rassen alsmede de plantdatum; perceelsgrenzen; type bodembewerking; gewasbeschermingsmaatregelen, inclusief producten, doseringen en tijdstip van toepassing; contactgegevens; en gebruiksstatistieken ('Gelicentieerde Gegevens'), mag gebruiken voor elk zakelijk doel van de BASF-groep, zoals de ontwikkeling, productie, verbetering en/of marketing van producten of diensten en om dergelijke Gelicentieerde Gegevens te reproduceren en zonder beperkingen ter beschikking te stellen aan derden (inclusief, maar niet beperkt tot, ten behoeve van het continu verbeteren van algoritmes op het gebied van digitale landbouw). Hiertoe verleent de gebruiker aan BASF een onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, in sublicentie te geven licentie om de Gelicentieerde Gegevens te gebruiken. Zodra de gebruiker verzoekt om verwijdering van zijn account, zullen de persoonsgegevens worden geanonimiseerd.


Internationale gebruikers


Deze App wordt door BASF in Mijdrecht gecontroleerd, beheerd en geactualiseerd. Hij is uitsluitend bedoeld voor gebruik in Nederland. BASF garandeert niet dat de in deze App gepresenteerde informatie ook juist is in plaatsen buiten Nederland. Indien u deze App oproept vanuit een plaats buiten Nederland of daar de inhoud downloadt, is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u handelt in overeenstemming met de lokale wetgeving die in die plaats van toepassing is.

In de Verenigde Staten van Amerika worden de activiteiten van BASF uitgevoerd door BASF Corporation. Klanten in de Verenigde Staten van Amerika worden verzocht zich te richten tot een van deze entiteiten.


Toepasselijk recht


Op eventuele rechtsvorderingen of rechtszaken die verband houden met deze App of het gebruik ervan is de Nederlandse wetgeving van toepassing en is de Rechtbank Utrecht, Nederland exclusief bevoegd.