Warunki korzystania


Dostęp do aplikacji mobilnej i aplikacji stacjonarnej Xarvio Field Manager ("Aplikacja") i korzystanie z niej podlegają warunkom opisanym poniżej "Warunki korzystania"). Instalując tę Aplikację akceptujesz obowiązywanie niniejszych Warunków korzystania i zgadzasz się postępować zgodnie z nimi. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków korzystania, nie możesz korzystać z tej Aplikacji. Aplikacja jest administrowana i udostępniana użytkownikom przez BASF SE z siedzibą w Ludwigshafen, Niemcy (dalej „BASF"). Zastrzegamy sobie prawo do wycofania, bądź częściowej lub całkowitej zmiany Aplikacji i/lub niniejszych „Warunków korzystania". Należy zauważyć, że możemy wprowadzać takie zmiany według własnego uznania i bez uprzedniego poinformowania użytkowników. W związku z powyższym, przy każdym wejściu do Aplikacji, prosimy użytkowników o ponowne przeczytanie "Warunków korzystania" pod kątem wprowadzonych zmian lub uzupełnień. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszych Warunków korzystania.


Warunki licencji


Z chwilą zainstalowania Aplikacji, BASF udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Licencja jest udzielona na czas testów nie dłuższy niż do 31 grudnia 2018 roku.

Licencja nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym poniżej. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.


Zrzeczenie się praw do korzystania i korzyści


Wszystkie dane, dokumenty i ilustracje publikowane w Aplikacji stanowią wyłączną własność BASF. Wszelkie pozwolenia na korzystanie z powyższych są udzielane pod warunkiem: zamieszczenia na wszystkich kopiach odpowiednich powiadomień o prawach autorskich, korzystania z danych wyłącznie w celach osobistych, nie korzystania z danych w celach komercyjnych (np. odsprzedaży), nie modyfikowania danych w jakikolwiek sposób i wykorzystywania jakichkolwiek ilustracji pozyskanych z Aplikacji w powiązaniu z towarzyszącym im tekstem.


Znaki towarowe (handlowe) i prawa autorskie

Wszystkie znaki towarowe (handlowe) zawarte w aplikacji są własnością BASF, chyba, że zostały oznaczone jako objęte prawami osób trzecich lub zauważalne jest iż stanowią własność trzeciej strony. Jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie z tych znaków towarowych (handlowych) lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych (handlowych) i/lub innych praw własności intelektualnej.


Ograniczenie odpowiedzialności


Aplikacja jest narzędziem wsparcia podejmowania decyzji opartym na prawdopodobieństwie i na modelach statystycznych. Po wprowadzeniu informacji dotyczących określonych upraw o:

  • aktualnej i prognozowanej pogodzie,
  • fazie rozwojowej uprawy szczególnej dla danego pola,
  • pozostałym czasie ochrony po wcześniejszych opryskach,
  • ryzyka wystąpienia pewnych szkodników lub chorób roślin,
  • terminów zabiegów ochronnych dla danego pola,
  • map stosowania i dawkowania środków ochrony roślin dla poszczególnych pól/stref, Aplikacja informuje o pewnym prawdopodobieństwie zaistnienia określonego rezultatu. Aplikacja nie zapewnia jednak oceny ostatecznej. Za dokonanie oceny ostatecznej odpowiada wyłącznie użytkownik.

Należy zauważyć następujące ograniczenia narzędzi wspierających podejmowanie decyzji dostarczanych przez Aplikację:

Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji są efektem bardzo złożonego zbioru algorytmów. Algorytm jednakże nie może uwzględnić wszystkich zmiennych występujących w indywidualnym przypadku. W związku z powyższym Aplikacja zapewnia najlepsze możliwe przybliżenie do zindywidualizowanego narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji.

Do algorytmu wprowadzane są na bieżąco nowe i zaktualizowane dane stanowiące podstawę dla narzędzi wspierających podejmowanie decyzji. Choć BASF przetwarza dane zgodnie ze swą najlepszą wiedzą, w dobrej wierze, z zachowaniem profesjonalnej staranności, nie może zagwarantować prawidłowości, kompletności i terminowości. Błędy w danych mogą skutkować zawodnością narzędzi wspierających podejmowanie decyzji.

W związku z powyższym, nie udziela się żadnych oświadczeń ani gwarancji jednoznacznych lub domniemanych, a BASF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość lub terminowość informacji i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w Aplikacji. Z tego powodu zalecane jest sprawdzanie wszystkich informacji uzyskanych z Aplikacji przed wykorzystaniem ich w jakikolwiek sposób. W przypadku zapotrzebowania na jakiekolwiek doradztwo lub instrukcje związane z naszymi wyrobami lub usługami prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Użytkownicy Aplikacji oświadczają, że zgadzają się na korzystanie z Aplikacji i jej zawartości na własne ryzyko. BASF ani żadna strona trzecia uczestnicząca w opracowaniu, wytworzeniu lub przekazywaniu Aplikacji nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, straty lub roszczenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do Aplikacji, z korzystania lub braku możliwości korzystania z tej Aplikacji, ani też z faktu polegania na informacjach uzyskanych z Aplikacji.


Strony internetowe dostawców - stron trzecich / odnośniki


Aplikacja zawiera odnośniki/odsyłacze do stron podmiotów trzecich. Udostępnienie tych odnośników nie oznacza akceptacji treści takich stron przez BASF. BASF nie przyjmuje również żadnej odpowiedzialności za dostępność lub zawartość takich stron, ani za szkody, straty lub roszczenia wynikające z korzystania z takich treści w jakikolwiek sposób. BASF nie gwarantuje odpowiedniej jakości stron przywołanych w odnośnikach. Odnośniki do stron internetowych są udostępniane użytkownikom Aplikacji wyłącznie dla ich wygody. Użytkownicy łączą się z takimi stronami na własne ryzyko. Dobór przywołanych stron w żaden sposób nie ogranicza swobody użytkowników w korzystaniu z innych źródeł informacji.


Szczegóły udostępnione przez użytkownika

 

Użytkownik Aplikacji ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość, prawidłowość i zgodność z prawem danych przesyłanych BASF, a także za nie naruszanie praw jakichkolwiek podmiotów trzecich w związku z takimi danymi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że BASF może korzystać z danych udostępnionych przez użytkowników – takich jak informacje o uprawach, odmianach, terminach zasiewu, granicach pól, sposobach przygotowania gleby, sposobach (środkach) ochrony upraw (a w tym o produktach, dawkach i terminach), danych kontaktowych i ze statystyki wykorzystania („Licencjonowane dane") – w dowolnych celach biznesowych BASF, w tym na potrzeby rozwoju, produkcji, doskonalenia i/lub marketingu wyrobów i usług, a także może powielać Licencjonowane dane i udostępniać je podmiotom trzecim bez ograniczeń (a w tym m.in. ale nie wyłącznie w celu ciągłego doskonalenia algorytmów w dziedzinie digital farming (cyfrowe rolnictwo). W tym celu użytkownik udziela BASF nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z Licencjonowanych danych, z prawem do udzielenia dalszych licencji. W przypadku, gdyby którakolwiek z przekazywanych przez użytkownika danych posiadała cechy utworu według prawa autorskiego, użytkownik udziela niniejszym BASF, bez wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do takich danych z prawem do udzielania dalszej licencji, na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Po zawnioskowaniu przez użytkownika o usunięcie jego konta, dane osobowe użytkownika zostaną zanonimizowane.


Użytkownicy międzynarodowi


Aplikacja jest sprawdzana, prowadzona i aktualizowana przez BASF. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w Polsce. Spółka BASF nie gwarantuje, że dane udostępniane w Aplikacji będą również prawidłowe w lokalizacjach poza Polską. W przypadku wywołania Aplikacji z miejsca zlokalizowanego poza Polską lub w przypadku pobrania treści należy pamiętać, że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnego prawa.

Podmiotem prowadzącym działalność BASF w USA jest spółka BASF Corporation. Klienci z USA proszeni są do zwrócenie się do powyższego podmiotu.


Obowiązujące prawo


Wszystkie spory i roszczenia związane z niniejszą Aplikacją lub jej wykorzystaniem (w tym Interpretacja, ważność i wykonanie zobowiązań określonych niniejszymi Warunkami korzystania) podlegają przepisom prawa polskiego i zostaną poddane pod rozstrzygnięciem właściwym sądom w Polsce.