Polityka prywatności


Niniejsza strona internetowa (zwana dalej „stroną internetową”) jest udostępniana przez firmę BASF Digital Farming GmbH (zwaną dalej „my” lub „nasz(a)"). Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej.
 

Administratorem danych jest: 

BASF Digital Farming GmbH

Im Zollhafen 24

50678 Köln, Niemcy

 

A. Postępowanie z danymi osobowymi


Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania z tej witryny internetowej.


I. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 

1. Odwiedzanie strony internetowej


Z powodów technicznych po odwiedzeniu naszej strony internetowej przeglądarka/urządzenie użytkownika musi przesłać pewne dane na nasz serwer internetowy, aby móc dostarczyć użytkownikowi żądane przez niego informacje. Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, następujące dane są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • adres IP,
 • data i godzina żądania,
 • treść żądania (konkretna strona),
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • stan dostępu / kod stanu HTTP,
 • ilość przesyłanych danych,
 • strona internetowa, na której żądanie zostało złożone,
 • przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes, aby móc zaoferować użytkownikowi nasze usługi i zagwarantować bezpieczeństwo informatyczne. W celu ochrony naszych uzasadnionych interesów związanych z bezpieczeństwem informatycznym, przechowujemy te dane przez okres [...] w celu zainicjowania śledzenia danych osobowych w przypadku nieautoryzowanego dostępu lub prób dostępu do lokalnych serwerów.

 

2. Korzystanie z plików cookie

 • Definicja plików cookie
  Na tej stronie internetowej korzystamy z tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka zapisuje w pamięci urządzenia użytkownika. Pliki cookie przechowują określone informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które przeglądarka może zwrócić nam podczas ponownej wizyty na stronie internetowej (w zależności od okresu użytkowania pliku cookie).
 • Jakich plików cookie używamy
  Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) niezbędne pliki cookie, bez których działanie naszej strony internetowej byłoby ograniczone oraz (2) opcjonalne pliki cookie do celów analizy i marketingu. W poniższych tabelach szczegółowo opisano pliki cookie używane w tej witrynie internetowej. Podstawą prawną dla stosowania niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w zapewnieniu integralności i bezpieczeństwa strony internetowej oraz możliwości zapewnienia specjalnych funkcji. Podstawą prawną korzystania z opcjonalnych plików cookie jest zgoda użytkownika. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z opcjonalnych plików cookie. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, na jego komputerze zostanie zapisany plik cookie, a baner nie będzie ponownie wyświetlany przez cały okres użytkowania pliku cookie. 
 • Zarządzanie ustawieniami plików cookie
  Ustawienia plików cookie można konfigurować i zmieniać, klikając łącze Ustawienia plików cookie. Ta strona umożliwia również wycofanie zgody na pliki cookie, które zostały już ustawione.

3. Zintegrowane filmy YouTube


a. Przetwarzanie danych 

Zintegrowaliśmy filmy wideo z serwisu YouTube z naszą stroną internetową; są one przechowywane na platformie YouTube i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube jest usługą firmy Google LLC. Wszystkie filmy są zintegrowane z „zaawansowanym trybem prywatności”, co oznacza, że dane o użytkowniku nie są przesyłane do serwisu YouTube, jeśli użytkownik nie odtwarza filmów. Ponadto wyświetlany jest tylko podgląd obrazu załadowanego przez nasz własny serwer internetowy. 

Dane nie zostaną przesłane do momentu odtworzenia filmów. W takim przypadku nie mamy żadnego wpływu na przesyłanie danych. Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy usługa YouTube zapewnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też żadne konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik zaloguje się do Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta.  

 

b. Cele i podstawy prawne 

Korzystamy z wtyczek YouTube na naszej stronie internetowej, aby umożliwić użytkownikowi łatwą prezentację filmów. 

Podstawą prawną przetwarzania tych wtyczek jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. Użytkownik wyraża zgodę, klikając przycisk „Odtwórz” na obrazie podglądu.  

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, będzie mieć prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przeprowadzonego wcześniej na podstawie tejże zgody do czasu jej wycofania.  

 

c. Dalsze informacje 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych — w szczególności podstawy prawnej i okresu przechowywania danych przez YouTube — można znaleźć w polityce prywatności firmy Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w banerze prywatności na platformie YouTube. Źródła te dostarczają również więcej informacji na temat praw użytkownika i możliwych ustawień ochrony prywatności. 

Firma Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w USA — państwie trzecim bez odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

 

 

4. Usługi zewnętrzne i zawartość na naszej stronie internetowej


Nasza strona internetowa nie wykorzystuje żadnych mechanizmów, które automatycznie wysyłają informacje do dostawców usług mediów społecznościowych, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. 

 

Dane są przekazywane do serwisów społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook, Twitter i Instagram, za pośrednictwem łączy. Oznacza to, że dane dotyczące wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej lub dane znajdujące się w urządzeniu nie zostaną przesłane do odpowiednich dostawców, dopóki użytkownik nie kliknie łącza.

 

II. Przekazywanie danych do przetwarzania w naszym imieniu


Do przetwarzania danych używamy niekiedy wyspecjalizowanych usługodawców. Starannie wybieramy naszych usługodawców i regularnie ich sprawdzamy. Przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i ściśle zgodnie z naszymi instrukcjami opartymi na odpowiednich umowach o przetwarzanie zamówień.
 

Do obsługi naszych usług korzystamy z usług w chmurze firmy Adobe, 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, Stany Zjednoczone.

Do analizy danych dotyczących użytkowania korzystamy z usług firmy Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.


III. Przetwarzanie danych poza UE/EOG


Dane są również przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Należy pamiętać, że nie wszystkie państwa trzecie oferują poziom ochrony danych, który Komisja Europejska uważa za odpowiedni. W przypadku gdy dane są przekazywane do państw trzecich, w których poziom ochrony danych nie jest odpowiedni, przed przekazaniem danych upewniamy się, że odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. posiada własny certyfikat ochrony danych osobowych w zakresie stosowania Tarczy prywatności UE-USA lub że zawarto z nim standardowe klauzule umowne UE) lub otrzymaliśmy wyraźną zgodę naszych użytkowników.
 

Możemy dostarczyć użytkownikowi kopię stosownych lub uzgodnionych przepisów, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony danych. Aby uzyskać ich kopię, należy skorzystać z danych w sekcji C.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe użytkownika są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały one pierwotnie zgromadzone. 


B. Prawa użytkownika


Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych przyznają użytkownikowi następujące prawa:
 

Prawo dostępu:
prawo do uzyskania informacji o tym, które z danych osobowych użytkownika przetwarzamy, a także pewnych innych informacji (takich jak te określone w niniejszej Polityce prywatności) oraz prawo do otrzymania kopii tych danych.

 

Prawo do sprostowania:
jeśli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, użytkownik ma prawo do ich sprostowania.

 

Prawo do usunięcia:
na podstawie „prawa do bycia zapomnianym” użytkownik może usunąć swoje dane osobowe, o ile nie będziemy prawnie zobowiązani do ich zachowania. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem bezwzględnym. Mamy na przykład prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
prawo to obejmuje ograniczenie wykorzystania danych lub sposobu ich wykorzystania. Prawo to ogranicza się do szczególnych przypadków i powstaje w szczególności, gdy: (a) dane są niedokładne; (b) przetwarzanie jest nielegalne i użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych; (c) nie potrzebujemy już danych, ale użytkownik ich wymaga, aby móc dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych. Jeśli przetwarzanie jest ograniczone, możemy nadal przechowywać dane, ale nie możemy ich wykorzystywać. Prowadzimy listę wszystkich osób, które skorzystały z prawa do ograniczenia przetwarzania danych w celu zapewnienia przestrzegania tego prawa.

 

Prawo do przenoszenia danych:
prawo to uprawnia użytkownika do otrzymywania danych osobowych do własnych celów w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Prawo do sprzeciwu:
użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z konkretną sytuacją, pod warunkiem że dane te są przetwarzane w interesie publicznym lub na podstawie godzenia interesów, w tym profilowania. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy mogli przedstawić przekonujące powody, które przeważą nad jego interesami, lub przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w tym celu; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Prawo do informacji:
użytkownik ma prawo być informowanym o tym, jak przetwarzamy jego dane osobowe w prostym i zrozumiałym języku.

 

Prawo do wycofania zgody:
jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przeprowadzonego wcześniej na podstawie tejże zgody do czasu jej wycofania.

 

Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw, powinien skierować wniosek do osoby ds. kontaktów wymienionej w części C.


C. Kontakt


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem data-protection.eu@basf.com lub o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:
 

Ms. Alexandra Haug

EU Data Protection Officer

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Niemcy

+49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@basf.com


D. Zmiany w Polityce prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zmiany obowiązują od daty ich publikacji na naszej stronie internetowej. Z tego względu zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, aby sprawdzić dostępność aktualizacji, które mogły zostać wprowadzone.
 

Data aktualizacji: sierpień 2020 r.